ගම්බද ජීවිත

2021 මාර්තු මස 03 ප.ව. 10:52 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

කාවින්ද්‍යා සෙව්වන්දි
08 වැනි ශ්‍රේණිය,
බ/පල්ලෙකිරැව විදුහල,
ලුණුගල.

දින පොත