මම ඇපල් කන්න හරි ආසයි

2021 මාර්තු මස 08 පෙ.ව. 01:42 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ඩී. තරැෂි කාවින්දි
08 වැනි ශ්‍රේණිය,
ක/දො.මිරිස්වත්ත ජාතික පාසල,
කළුතර.

දින පොත