මෝස්තරයක්

2021 මාර්තු මස 08 පෙ.ව. 02:12 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

ජී.මලිති රශ්මිමාලා
08 වැනි ශ්‍රේණිය,
මප/තෙල්/උඩිපත්තුව ද්විතියික පාසල,
උඩිස්පත්තුව.

දින පොත