සමනල රූනක්

2021 මාර්තු මස 08 පෙ.ව. 02:09 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

තරෑෂා දිමන්ති මන්දනායක
05 වැනි ශ්‍රේණිය,
මප/හැ/ගිනිගත්හේන ප්‍රාථමික විදුහල,
ගිනිගත්හේන.

දින පොත