කවි

ඩෙංගු උවදුරෙන් වැළකෙමු

views : 6
October 26, 2017 04:32 pm

පොලිතින් කසළ පරිසරයට ඇයි     දෙන්නේ ඩෙංගු මදුරැවන් ට නිවහන්  


සිංහල ගුරැතුමී

views : 23
October 26, 2017 04:05 pm

  රස කවි ගොතා අපහට ගෙනහැර     පෑවා ආදරයෙන් ඔබ අප හිස   


සමගිය සාමය

views : 11
October 26, 2017 04:01 pm

ජාතියෙන් අපි වෙනස්     වුවත් ආගමෙන් අප වෙනස්     වුවත්


පාට පාට අහස

views : 8
October 26, 2017 03:50 pm

අඹර වර්ණ කළා සිත්තරෙක් ඇවිත් නිල්පාටට සුදු පාටට පවිත්‍ර ලෙස ප


වතුර

views : 25
October 11, 2017 12:39 pm

අපේ පවස නිවන     වතුර  මහ පොළොවෙන් උනන     වතුර නැතිව ම බැ


වැස්ස

views : 17
October 11, 2017 12:37 pm

හෝ හෝ හඬ රුව්     දී මහ සුළඟකි     හමන්නේ අපෙ අම්මා දුවල  


හඳ හාමී

views : 16
October 11, 2017 12:32 pm

හඳ හාමී එබී     බලයි යන එන තැන පිටුපස     එයි කිරී පැණී අපට &nb


හිරැ බැස යන සැන්දෑව

views : 24
October 11, 2017 12:28 pm

හිරැ කුමරා කඳු අතරින් හැංගී     යනවා පාට පාට මල් සේරම පරවී   &


වීදි දරැවකුගේ හඬ

views : 9
October 11, 2017 12:24 pm

  සෙයිලම හන්දියේ කනිසම     වැදෙන්නේ වීදියෙ නිදා සිටි ම


කිරිල්ලියකගේ ගීතය

views : 19
October 11, 2017 12:19 pm

වනය පුරා පියැඹුවේ මිතුරැ කැලට     මැදිවයි නිල් අහසේ රංචු ගැසී