කවි

පාංශු ඛාදනය වළකමු

views : 7
July 05, 2018 03:26 pm

නොදෙනු ඉඩ පාංශු ඛාදනයට වවනු තණ බිම කපනු කාණුව බඳිනු උස් වැට වවනු උ


පොත් අපේ යාළුවෝ

views : 6
July 05, 2018 03:16 pm

හෝඩියෙ පන්තියේ පටන් අප ළඟින් සිටි මිතුරන් ඉගෙනුමට හොඳ ඔවදන් දුන


views : 4
July 05, 2018 03:09 pm

  සුදු රුලි ගවුමයි කහ ටයි පටියයි දෑතට මැදි කරගත් පොත් මිට


අම්මා

views : 7
July 05, 2018 03:06 pm

කුඩා කල සිට මාගේ කැත කුණු අත ගා මා ඇති දැඩි කළ මාගේ අම්මා පොඩි ලොකු


තාත්තා

views : 6
July 05, 2018 03:03 pm

තනතුරැ පදක්කම් යුනිෆෝම් තාත්තේ මං ආසා නෑ ඕවට හැමෝටම පෙනෙන සේ වැ


ගල්වඩුවාණෙනි

views : 6
June 22, 2018 06:26 pm

සිත් පිත් නැති කළු ගලකට ජීවය කවා මියුරැලෙස ගල්වඩුවාණෙනි නුඹයි


සොඳුරැ පාසල් සමය

views : 10
June 22, 2018 06:24 pm

මේ සුවිසල් අඳුරැ ලෝකයේ ආගාධයේ පිපී දිලෙන සිහිලැල් මඳ පවනක් මෙන්


උදයේ අසිරිය

views : 8
June 22, 2018 06:22 pm

විහඟුන් නද     දෙන්නේ කුසුමන්     සුපිපෙන්නේ හිරැදෙව් නැග


උදෑසනේ අසිරි මැවේ

views : 8
June 22, 2018 06:22 pm

හිරැ කුමරැන් අහස් කුසට පාද     තබන්නේ නිදා සිටින කුසුම් ලතාවිය


අහිමි නිදහස

views : 5
June 22, 2018 06:21 pm

දුවලා පැනලා කෙරැවේ හරි සතුටින් එදා මම     සෙල්ලම් පිහාටුවක් වග