කවි


ජී. ඩබ්ලිව්. අචිනි තක්ෂිලා ඒකනායක

views : 96
July 12, 2016 12:27 pm

විසල්ව වැඩුණා රූස්ස ගස් යට මිය ගිය කොළ හා දොඩමින් තරුවක් ස


සෙව්මිණී දේවින්ධ්‍යා ගොඩගේ

views : 59
July 05, 2016 05:01 pm

රන් තැටියක් නිල් අහසේ හැංගී යනවා පාට පාට වළාකුළින් අහස දිලෙනව


උත්සාහය

views : 77
June 28, 2016 01:50 pm

තැබූ පිය නැවත ආපස්සට නොම  ගන්නේ බුද්ධිය අරං ඉගෙනුම වෙන ළං  


කුරුලු පාළුව

views : 114
June 23, 2016 01:47 pm


වන සිරියාව

views : 90
June 23, 2016 12:33 pm

                      &nb