පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලට 17න් පහළ සමස්ත ලංකා බැඩ්මින්ටන් ශූරතාව

views : 6
July 17, 2018 04:34 pm

නුගේගොඩ ඕ.එල්.වී. පාසල හා මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහල අතර පැවැති එස්.එ


කොළඹ ඩඩ්ලි සේනානායක විදුහලේ ක්‍රීඩා උත්සවය

views : 4
July 13, 2018 10:56 pm

කොළඹ 05 ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලයේ 2018 වාර්ෂික ක්‍රීඩා උලෙළ වත්මන් ව


කහපොළ ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද විදුහල් ක්‍රීඩා උලෙළ - ජය රැහුණු නිවාසයට

views : 11
June 20, 2018 03:23 pm

පිළියන්දල කහපොළ ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද විදුහලේ ක්‍රීඩා උලෙළ එහි විදුහල


බ/පස්සර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය - විජය නිවාසය ශූරතාව දිනයි

views : 8
June 15, 2018 09:10 pm

පස්සර අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ බ/පස්සර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නිවාසාන


සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා ක්‍රීඩා උලෙළේ දී ගිනිගත්හේන ප්‍රාථමිකයට ශූරතාවක් හා අනුශූරතාවක්

views : 15
June 12, 2018 06:21 pm

 මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේදී පසුගියදා පැවති සමස්ත ලංකා පාසල්


බෝපේ රාජසිංහ විදුහලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උලෙළ -ශූරතාව ගජබා නිවාසයට

views : 14
June 08, 2018 03:19 pm

බෝපේ රාජසිංහ මහා විද්‍යාලයේ නිවාසාන්තර මලල ක්‍රීඩා උත්සවයේ දී ල


කහපොළ ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද විදුහලේ ප්‍රාථමික ක්‍රීඩා උලෙළ

views : 11
June 08, 2018 02:56 pm

පිළියන්දල, කහපොළ පඤ්ඤානන්ද විදුහලේ ප්‍රාථමික අංශයේ ක්‍රීඩා උලෙළ


ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විදුහලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උලෙළ

views : 9
June 08, 2018 02:10 pm

ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිවාසාන්තර මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය එම ව


මහමෝදර සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගරයට පාපන්දු ශූරතාවක්

views : 6
June 08, 2018 01:36 pm

ගාල්ල කලාප ක්‍රීඩා උලෙළේ වයස අවුරැදු 18 න් පහළ බාලක පාපන්දු ශූරතාව


කුලීගොඩ සුමන විද්‍යාලයට පාපන්දු ජයක්

views : 3
June 08, 2018 01:34 pm

යන්ග් ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජ සංවිධානය කොට පැවැති අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යා