තරගාවලි


2016 රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල පෙබරවාරි 15 දා සිට ටවර් රඟහලේ දී..

views : 25
January 30, 2017 11:57 am

  අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත්‍


රාජ්‍ය සම්මාන උළෙල දෙකක් සඳහා අයදුම්පත් බාරගැනේ

views : 98
January 30, 2017 11:08 am

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලබන 2017 රාජ්‍ය චිත


දීප ව්‍යාප්ත පාසල් පෝස්ටර් චිත්‍ර- විඩියෝ නිර්මාණ තරඟය - 2017

views : 249
November 29, 2016 03:58 pm

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය  වනජීවී සංරක්ෂණ දෙ