වීඩියෝ

Kandy Esala Perahara Special Webcast |01 Randoli Perahara Live: Sri Dalada Maligawa Media Unit

Comments - 0 / August 03, 2017 09:35 pm

 Kandy Esala Perahara Special Webcast |01 Randoli Perahara Live: Sri Dalada Maligawa Media Unit ...


Technology subject - Sources: Ministry of Education

Comments - 0 / August 03, 2017 02:58 pm

වැඩ ලෝකය හා තාක්ෂණික ලෝකය තුළින් අධ්‍යාපනයේ නිම් වළලු පුළුල් කරමු Let's broaden the horizons of education through the worki...


Prince of Wales' College Swimming pool complex Opaning

Comments - 0 / August 03, 2017 01:17 pm

...


5th Kumbal Perahera | Live Cast-SrI Dalada Maligawa Media

Comments - 0 / August 02, 2017 08:47 pm

...


Sri Dalada Maligawa - Source : Sri Dalada Maligawa Media Unit &  Hon Minister Social Media

Comments - 0 / August 02, 2017 12:41 am

මහනගර සහ බස්නාහිර පළාත් අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතාගේ මැදිහත්වීම මත ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ...


4th Kumbal Perahera | Live Cast-SrI Dalada Maligawa Media

Comments - 0 / August 01, 2017 09:02 pm

...