සීත සෘතු ඔලිම්පික් ගිනිසිලුව චීනයට

2021 දෙසැම්බර් මස 05 ප.ව. 10:19 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

2022 බෙයිජිං ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා වූ ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව අඟහරුවාදා ග්‍රීසියේ ඇතන්ස්හි පැනතෙනයික් ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති උත්සවයකදී චීන සංවිධායකයින් වෙත භාර දෙන ලදි.

බෙයිජිං ශීත ඍතු ඔලිම්පික් සංවිධායක කමිටුවේ උප සභාපති Yu Zaiqing මහතා වෙත ග්‍රීසි ඔලිම්පික් කමිටු සභාපති සහ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටු  සාමාජික Spyros Capralos මහතා ගිනිසිළුව ලබා දුන්නේය.

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_55e6ba56468b4936bd9ba1a66b3d8c90

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_7411df55b62249a1bf91cb3408fd02ae

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_000958b6aae54a419343b57ef51ad01a

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_94768e7e18ca45808c0775fc3c3f0c26

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_20211019173511687

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_b4d16e43537e49c5aff9b431938face2

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_d91540ce760a4b05b5b80c849d03861d

වසර 2022 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව චීනයට_fororder_ff256139761d4834a9d8b0f111e06df7

 


 

 
දින පොත