6 7 8 හා 9 ගුණන වගු ඉගෙන ගන්න පහසු ක්‍රමයක්

2020 අගෝස්තු මස 03 ප.ව. 08:14 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

https://www.youtube.com/watch?v=V3klF15CUkc

 

දින පොත